Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.
16.06.2020

DIGITALEUROPE ja 27 riiklikku digitaalset ühingut 23 liikmesriigist (sh ka ITL Eestist) kutsuvad president Charles Michelile ja riikide juhtidele saadetud kirjas enne 19. juunil toimuvat Euroopa Ülemkogu tippkohtumist üles suurendama märkimisväärselt digitaalsete kulutuste osakaalu Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamiseks kasutatavates vahendites ning pikaajalises eelarves.

DIGITALEUROPE’i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl:

 • See on meie maailmajao jaoks ajalooline hetk. See Euroopa Liidu eelarve on ainulaadne võimalus meie majanduse uuendamiseks, mitte ainult vana taastamiseks. Investeerime tulevikku, mitte minevikku.
 • Digitaliseeritud ettevõtted on kriisi ajal näidanud, et nad on palju vastupidavamad kui need, kes digiteerimisse pole veel investeerinud. Tugevdame nüüd oma ühiskondi ja majandust, toetades Euroopa tööstuse digitaliseerimist.
 • Kulutused digitaliseerimisele ja oskustele sillutavad teed majanduse kiirele taastumisele, loovad töökohti, võimaldavad suuremal hulgal inimestel osaleda meie majanduses ning jõuda roheleppes sõnastatud eesmärkideni.
 • Koos 27 riikliku digitaalse ühendusega, mis esindavad tuhandeid ettevõtteid kogu Euroopas, kutsume juhte üles kiiresti heaks kiitma uut Euroopa Liidu eelarvet ja taastamisvahendeid ning eraldama muude programmide, eriti uue taastamise ja vastupidavuse tagamise rahastu jaoks konkreetsed kulutused digitaalsele transformatsioonile, infrastruktuurile ja oskustele.

Kirja täistekst.   

Soovitused

 • Kiita kiiresti heaks uus EL eelarve ja taaskäivitamise kava, et tagada vahendite võimalikult kiire kättesaadavus. Sihtotstarbeline eraldamine muudele programmidele, näiteks „Taastumis- ja vastupidavusfond”, ühise põllumajanduspoliitika fondid, ühtekuuluvuspoliitika, õiglase ülemineku fond ja EU4Healthi rahalised vahendid eraldatakse digitaalsele transformatsioonile ja infrastruktuurile.
 • Esmatähtsateks prioriteetideks on investeeringud digitaalsetesse oskustesse kogu Euroopa Sotsiaalfondi + ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.
 • Säilitada tuleb Horizon Europe rahastamine vastavalt komisjoni viimases ettepanekus sätestatule ja eraldada raha võtmesektorite digitaalse muundamise rakendusuuringute jaoks.
 • Tugevdada tuleb sihtotstarbeliselt digiteerimise jaoks mõeldud vahendeid, st digitaalse Euroopa programmi ja Euroopa ühendamise rahastut.

Taust

 • Investeeringutel ühenduvusse ja arenevasse tehnoloogiasse on tugev mitmekordistav mõju. Näiteks võiks tehisintellekt lisada Euroopa majanduskasvule 2030. aastaks 3,6 triljonit eurot.
 • Digitaliseerimine käib ka käsikäes Euroopa roheleppe eesmärkidega. Digitaalse transformatsiooni läbinud tööstused võimaldavad 2030. aastaks vähendada kogu CO2 heitmeid 20%.
 • Vähem kui üks viiendik Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest on digiteeritud, mis tähendab, et nad on tulevaste kriiside jaoks eriti haavatavad.
 • Võrguliiklus on kriisi ajal kasvanud 70%, kuid ainult 60%-l on juurdepääs ülikiirele lairibaühendusele. Maapiirkondades on see palju madalam.
 • Üle poole kodanikest peavad oma töö tegemiseks omandama uued digitaalsed oskused. Täiendus- ja kvalifikatsioonitasemete muutmine, eriti traditsioonilistest tööstustest välja jäetud töötajate kvalifikatsioon on õiglase ülemineku lahutamatu osa.

DIGITALEUROPE’i pressiteade 16. juuni 2020