Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat.

01.09.2017. jõustus uus riigihangete seadus (RHS). ITL oli selle menetlusse aktiivselt kaasatud ning seisis IKT-ettevõtete huvide eest. 

ITL-i jaoks olid olulisteks teemadeks:

Tarkvara olelusringi kulude metoodika kasutamine riigihangetes. ITL on seisukohal, et hankija peab alati suutma määratleda ja hinnata hangitava asja või teenuse kvaliteeti, mis tarkvara hankimisel on saavutatav olelusringi (elutsükli) pikkuse määratlemisega ning vastavate kulude arvestamisega pakkumuste hindamisel. Tarkvara hange ei ole hankijale ühekordne kulu, vaid tarkvara nõuab kogu olelusringi jooksul püsikuludena finantseerimist. Seetõttu tegime ettepaneku sätestada riigihangete seaduses erand, mille kohaselt tuleb tarkvara hankimisel kasutada ainult olelusringi kulude metoodikat, mitte madalamat hinda. Olelusringi puudutav on reguleeritud RHS §-is 86. Eelnõu seletuskirja lisati soovitus hankijatele kasutada olelusringi kulude metoodikat tarkvara riigihangetes. Samuti rõhutati, et võimalusel tuleks kasutada era- ja avaliku sektori koostöös väljatöötatud tarkvara riigihangete tüüplepingut.

Tarkvara litsentsi hankimine konkursi kaudu. ITL juhtis eelnõu menetlejate tähelepanu sättele, mille kohaselt võiks juhul, kui hankelepingu esemeks on tarkvaralitsents ning hanke eeldatav maksumus on väiksem rahvusvahelisest piirmäärast, korraldada riigihanke kõige lihtsama menetlusena ehk väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetlusena. ITL-i liikmed nägid selles ohtu, sest sisuliselt oleks see kaasa toonud tarkvara hanked ilma konkursita, sest igasugust tarkvaraarendust saab müüa litsentsi nime all. ITL-i ettepanekul jäeti vastav erand eelnõust välja. 

Lisaks seisime selle eest, et:

  • hankemenetluse tähtajad oleksid õiglased; 
  • hankija kõrvaldamise alused oleksid proportsionaalsed;
  • pakkumuste maksumused oleksid avalikud;
  • õigusabi kulud jaguneksid vaidlustusmenetluse korral mõlema poole vahel.

ITL jätkab riigihangete seoses tööd, et tagada uue seaduse sujuv rakendamine:

  • Korraldava Kogu kaudu töötame välja olelusringi metoodikat riigihangete jaoks;
  • toetame keskmise palga maksmise nõude kasutusele võtmist riigihanke lepingu täitmise tingimusena;
  • soovime, et riigihanked oleksid korraldatud parimal moel ning et avalik sektor oleks tark tellija.